Factura Electrònica

En què consisteix la Facturació Electrònica?

Es basa en l'aplicació de mecanismes tècnics de certificació que permeten els principis bàsics exigibles legalment a la facturació, como són:

 • L'autenticitat de l'origen de les factures electròniques.

 • La integritat del seu contingut.

Respectant aquests principis les factures enviades electrònicament tenen validesa legal, és a dir, tenen els mateixos efectes que els atribuïts a la factura tradicional enviada en paper.

Mitjançant la Firma Electrònica Avançada, obtinguda a través del certificat classe 2 CA de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, certificat acceptat per l'Agència Tributària Espanyola, garantitzem aquests principis bàsics.

Per a més informació sobre la facturació electrònica pot consultar el Portal d'Administració Electrònica.

Quins passos he de seguir per a verificar la factura rebuda comprovant així l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut?

 1. Descarregar el següent arxiu i descomprimir-lo: tValidaFacturaE.zip [1,05 MB]

 2. Obrir l'aplicació tValidaFacturaE.exe (s'ha validat que no conté virus abans de publicar-la).

 3. Seleccionar l'arxiu a verificar (l'arxiu adjunt enviat amb la factura l'extensió del qual és .f64).

 4. Pressionar el botó '2. Verificar' i confirmar que volem continuar. Aquest procés pot tardar uns minuts. Si ens apareix un error de connexió, tornar-ho a provar passats uns minuts.

Nota: Un cop acabada la validació, l'aplicació ens mostrarà el resultat de la mateixa, indicant el nom i NIF de l'emissor de la factura si ha estat satisfactòria.

D'aquesta manera, es genera un arxiu en el disc dur amb el contingut original de la factura, per a què pugui comprovar si el contingut ha estat alterat i si la factura ha estat correctament firmada.

Tingui en compte que aquestes factures, al se rebudes per mitjans electrònics, haurà de conservar-se de manera que s'asseguri la seva legibilitat en el format original en el que s'han rebut o enviat, així com, en el seu cas, la de les dades associades i mecanismes de verificació de firma o altres elements autoritzats que garanteixen la autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut (Art. 19 i SS del RD 1496/2003).

Quins són els avantatges de la facturació electrònica?

Entre els molts avantatges de la facturació electrònica hi trobem:

 • Estalvi de costos.

 • Millora de l'eficàcia.

 • Integració amb les aplicacions de gestió interna de l'empresa.

 • Reducció de temps de gestió.

 • Disminució de costos dels documents en paper.