Factura Electrònica

En què consisteix la Facturació Electrònica?

Es basa en l'aplicació de mecanismes tècnics de certificació que permeten els principis bàsics exigibles legalment a la facturació, como són:

 • L'autenticitat de l'origen de les factures electròniques.

 • La integritat del seu contingut.

Respectant aquests principis les factures enviades electrònicament tenen validesa legal, és a dir, tenen els mateixos efectes que els atribuïts a la factura tradicional enviada en paper.

Mitjançant la Firma Electrònica Avançada, obtinguda a través del certificat classe 2 CA de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, certificat acceptat per l'Agència Tributària Espanyola, garantitzem aquests principis bàsics.

Per a més informació sobre la facturació electrònica pot consultar el Portal d'Administració Electrònica.

Quins passos he de seguir per a verificar la factura rebuda comprovant així l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut?

 1. Accedir a la següent pàgina web del govern: www.facturae.gob.es/formato/Paginas/utilidades-online.aspx

 2. Accedir al "Servei de visualització de factures electròniques generades segons format Facturae".

 3. Triar l'arxiu XML rebut de Teracat.

 4. Respondre a la pregunta en el Control de seguretat i fer clic al botó de Visualitzar.

Nota: La web ens mostrarà la informació de la factura: dades de l'emissor, dades del receptor, detalls, imports, impostos i dades de pagament.

També es pot utilitzar el "Servei de validació de factures electròniques generades segons format Facturae" per a verificar que la factura sigui vàlida i que no hagi sigut modificada.

Tingui en compte que aquestes factures, al se rebudes per mitjans electrònics, haurà de conservar-se de manera que s'asseguri la seva legibilitat en el format original en el que s'han rebut o enviat, així com, en el seu cas, la de les dades associades i mecanismes de verificació de firma o altres elements autoritzats que garanteixen la autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut (Art. 19 i SS del RD 1496/2003).

Quins són els avantatges de la facturació electrònica?

Entre els molts avantatges de la facturació electrònica hi trobem:

 • Estalvi de costos.

 • Millora de l'eficàcia.

 • Integració amb les aplicacions de gestió interna de l'empresa.

 • Reducció de temps de gestió.

 • Disminució de costos dels documents en paper.